شهرستان هاي استان
کمينه
شهرستان ها
 

بخشها    معاونان فرماندار Detail

نام شهرستان: تربت جام
نام فرماندار: سيدحميد موسوي
ايميل: ftorbatjam@khorasan.ir
آدرس سايت: http://Torbatjam.khorasan.ir
فاکس: 05282227714
جمعيت: 262712
مساحت : 8157
مسافت تا مرکز استان: 167
بخشها    معاونان فرماندار Detail

نام شهرستان: بردسكن
نام فرماندار: محمد اسماعیل یعقوب زاده
ايميل: fbardaskan@khorasan.ir
آدرس سايت: http://Bardaskan.khorasan.ir
فاکس: 0537224219
جمعيت: 72626
مساحت : 7586
مسافت تا مرکز استان: 273
بخشها    معاونان فرماندار Detail

نام شهرستان: تايباد
نام فرماندار: محمدعارف عارفي
ايميل: ftaiebad@khorasan.ir
آدرس سايت: http://Taiebad.khorasan.ir
فاکس: 05294223196
جمعيت: 108424
مساحت : 5773
مسافت تا مرکز استان: 228
بخشها    معاونان فرماندار Detail

نام شهرستان: سبزوار
نام فرماندار: قاسم شعباني
ايميل: fsabzevar@khorasan.ir
آدرس سايت: http://sabzevar.khorasan.ir
فاکس: 05712233000
جمعيت: 319893
مساحت : 14206
مسافت تا مرکز استان: 237
بخشها    معاونان فرماندار Detail

نام شهرستان: خواف
نام فرماندار: محمدرضا پهلوان نژاد( سرپرست)
ايميل: fkhaf@khorasan.ir
آدرس سايت: http://Khaf.khorasan.ir
فاکس: 053222564-231
جمعيت: 121859
مساحت : 9725
مسافت تا مرکز استان: 267
بخشها    معاونان فرماندار Detail

نام شهرستان: قوچان
نام فرماندار: علیرضا قامتی( سرپرست)
ايميل: fquchan@khorasan.ir
آدرس سايت: http://Quchan.khorasan.ir
فاکس: 05812225191
جمعيت: 179714
مساحت : 3716
مسافت تا مرکز استان: 137
بخشها    معاونان فرماندار Detail

نام شهرستان: گناباد
نام فرماندار: محمد صفايي دلویی
ايميل: fgonabad@khorasan.ir
آدرس سايت: http://Gonabad.khorasan.ir
فاکس:
جمعيت: 80783
مساحت : 5406
مسافت تا مرکز استان: 278
بخشها    معاونان فرماندار Detail

نام شهرستان: چناران
نام فرماندار: سيدعلي حسيني
ايميل: fchenaran@khorasan.ir
آدرس سايت: http://chenaran.khorasan.ir
فاکس: 058262311
جمعيت: 125601
مساحت : 3291
مسافت تا مرکز استان: 61
بخشها    معاونان فرماندار Detail

نام شهرستان: خليل آباد
نام فرماندار: علي اصغر مرادزاده
ايميل: fkhalilabad@khorasan.ir
آدرس سايت: http://khalilabad.khorasan.ir
فاکس: 05327726011
جمعيت: 49111
مساحت : 1597
مسافت تا مرکز استان: 242
بخشها    معاونان فرماندار Detail

نام شهرستان: فريمان
نام فرماندار: مجتبي بزم آرا
ايميل: ffariman@khorasan.ir
آدرس سايت: http://Fariman.khorasan.ir
فاکس: 05129701
جمعيت: 93930
مساحت : 3279
مسافت تا مرکز استان: 77
    [1]  2  3      بعدي  آخرين      (1 - 10) / 28    |     صفحه 1 از 3