داورزن
کمينه
ویرایشگر متن
 
داورزن

****

 يكي از بخشهاي هفت گانه شهرستان سبزوار است كه روستايي به همين بخش و همچنين مركر يكي از دهستانهاي بخش به نام مزينان است در مورد نامگذاري اين روستا اينطور است كه در زمان حكومت كريمخان زند به لحاظ اختلافي كه در محل پيدا شده بود فردي از اهالي محل به عنوان "داور" انتخاب شده و فرد مذبور به نام "داورزند" شهرت يافته است و به مرور زمان اين روستا به نام او نامگذاري شده و به "داورزن" تيديل شده است والنهايه بخش نيز به همين نام نامگذاري شده است .

 

دهستان باشتين

به مركزيت روستاي ريوند يكي ازدهستانهاي بخش داورزن است ، با حالت تراكمي متوسط با وسعت تقريبي 368/869 كيلومتر مربع كه از به هم پيوستن 60 روستا و مزرعه و مكان تشكيل گرديده است و براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 داراي 7322 نفر جمعيت بوده است .

دهستان باشتين در قسمت شمال شرقي كشور جمهوري اسلامي ايران واقع گرديده و نسبت به استان خراسان در قسمت شمال غربي واقع شده است . محدود است از سمت شمال به دهستانهاي كراب و جغتاي ، از شرق به دهستانهاي كراب و قصبه غربي و از جنوب ، دهستان فروغن و از مغرب به دهستان كاه ، روستاي ريوند مركز اين دهستان در 36 درجه و 14 دقيقه عرض و 57 درجه و 20 دقيقه طول جغرافيايي قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دريا 942 متر است .

كلمه "باشتين" يك كلمه تركي است از تركيب "باش" به معني سر "تين" به معني تن تشكيل شده است و ظاهراً علت نامگذاري محل به اين نام به لحاظ وجود سربداران در محل بوده كه از سو و بدن خود گذشته و با مغولان مبارزه مي كرده اند .

فهرست روستاهاي داراي سكنه تابعه دهستان باشتين براساس طرح تقسيمات كشوري و سرشماري سال (1375)

 

رديف

نام آبادي

تعداد خانوار

تعداد جمعيت

رديف

نام آبادي

تعداد خانوار

تعداد جمعيت

1

باشتين

311

1352

10

فيض آباد

163

610

2

بيقش

4

26

11

كلاته سادات

75

242

3

تاج آباد

40

156

12

كيف

22

107

4

حسين آباد

210

910

13

مهرآباد

109

499

5

ريوند

284

1101

14

نامن

346

1567

6

زردكوه

49

185

15

سينستان

3

18

7

ساروق

75

302

16

عيدآباد

1

2

8

شهرآيين

33

129

17

كلاته نو

2

8

9

فشتنق

41

113

18

مزاربفره

1

2

10

گشت

7

41

جمع

1749

7322

 

دهستان كاه

 

به مركزيت صدخرو از توابع بخش داورزن با حالت تراكمي متوسط با 1039 كيلومترمربع وسعت تقريبي از به هم پيوستن 65 روستا ، مزرعه و مكان تشكيل شده است . محدود است از شمال به دهستان جغتاي و از شرق به دهستان باشتين از جنوب به دهستان فروغن و از مغرب به دهستان داورزن براساس سرشماري سال 1375 داراي 10853 نفر جمعيت بوده است . روستاي صدخرو (خرو به معناي طاقهاي آجري نيم دايره كه در معماري قديم منطقه رايج بوده است) مركز دهستان مزبور در 36 درجه و 19 دقيقه عرض و 57 درجه و 5 دقيقه طول جغرافيايي قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دريا 972 متر است .

در خصوص وجه تسميه دهستان مي توان گفت كه چون در گذشته حدود دهستان به لحاظ حاصلخيزي مركز توليد غلات بوده و فراواني "كاه" كه از استحصلات جو و گندم است در منطقه به وفور وجود داشته است آن را به نام "بلوك كاه" يعني جايي كه كاه فراوان دارد نامگذاري كرده اند .

 

فهرست روستاهاي داراي سكنه تابعه دهستان كاه براساس طرح تقسيمات كشوري و سرشماري 1375

رديف

نام آبادي

تعداد خانوار

تعداد جمعيت

رديف

نام آبادي

تعداد خانوار

تعداد جمعيت

1

اسدآباد

30

111

12

شهرآباد

73

307

2

امين آباد

57

216

13

طرز

49

186

3

باقرآباد

62

364

14

كميز

229

951

4

بروغن

73

391

15

كوسكباغ

91

332

5

بنگ

4

10

16

مقيسه

197

723

6

بهنگر

24

114

17

مهر

351

1522

7

چشام

334

1677

18

چاه عميق هوشنگ رضايي

1

4

8

چوبين

92

426

19

كلاته پايين

1

3

9

خسروآباد

126

559

20

باغ عبدالصمد

1

4

10

صبرف

2

7

 

جمع

2590

10853

11

صدخرو

793

2946

 

 

دهستان مزينان

 

يكي از دهستانهاي بخش داورزن و به مركزيت روستاي داورزن مي باشد تراكم آن متوسط و داراي 695/1003 كيلومتر مربع وسعت تقريبي مي باشد از به هم پيوستن 84 روستا ، مزرعه و مكان تشكيل شده است ، محدود است از شمال به دهستان جغتاي و از شرق به دهستان كاه از جنوب به دهستان فروغن و از مغرب به شهرستان شاهرود ، در قسمت غرب سبزوار واقع شده است براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 داراي 10015 نفر جمعيت بوده است .

روستاي مزينان كه به مركزيت اين بخش و دهستان انتخاب شده است در 36 درجه و 20 دقيقه و 56 درجه و 52 دقيقه طول جغرافيايي قرار گرفته و ارتفاع ان از سطح دريا 900 متر است .

در مورد نامگذاري و وجه تسميه روستاي مزينان در اقوال اين طور آمده كه چون محل مزبور نسبت به قراء مجاور از موقعيت فرهنگي و افتصادي بهتري برخوردار بوده است و مزيتي داشته به مزينان معروف شده است . فهرست روستاهاي داراي سكنه تابعه دهستان مزينان براساس طرح تقسيمات كشوري و سرشماري 1375

رديف

نام آبادي

تعداد خانوار

تعداد جمعيت

رديف

نام آبادي

تعداد خانوار

تعداد جمعيت

1

داورزن

533

2118

9

غني آباد

109

406

2

آبرود

181

981

10

كاهك

123

420

3

بيزه

315

1497

11

كلاته مزينان

175

769

4

بهمن آباد

81

335

12

مزينان

475

1791

5

دهنو

26

122

13

مور

80

308

6

سويز

117

435

14

نهالدان

165

659

7

علي آباد

27

148

15

چاه شماره يك نهالدان

1

2

8

چاه شماره دو نهالدان

1

6

16

چاه شماره سه نهالدان

1

7

9

مزرعه سازمان اتكا

1

3

جمع

2414

10015