فرمانداران
کمينه
ویرایشگر متن
 

 

ليست اسامي فرمانداران استان

  

رديف

نام شهرستان

نام فرماندار

1

بردسكن

محمد عباسپور

2

بجستان

حسین جمشیدی

3

تايباد

محمد عارفی

4

تربت جام

سید حمید موسوی

5

تربت حيدريه

حسن فتحی نیا

6

جغتاي

مهدی هنرور

7

جوين

 

8

چناران

سید علی حسینی

9

خواف

عبدالعلی جغتایی

10

خليل آباد

علی اصغر مرادزاده

11

درگز

اسفندیارجلایری

12

رشتخوار

هاشم جنگی

13

زاوه

اسماعیل یعقوبزاده

14

سبزوار

قاسم شعبانی

15

سرخس

علی محمددوست

16

فريمان

محتبی بزم ارا

17

قوچان

اسماعیل حیدری آزاد

18

كاشمر

هدی فروزان

19

كلات

محمدرضا قره خانی

20

گناباد

محمد صفایی

21

مه ولات

علی حاجی عرب

22

مشهد

حسن موحدیان

23

بينالود

علی اکبر رمضانی

24

تخت جلگه

محمدرضا حاجی زاده

25

نيشابور

سیدجلال هاشمی

26

باخرز

 

27

خوشاب

حسین ابراهیمی