گروه بودجه وامور مالي شهرداريها ي استان
کمينه
آخرين اخبار استان
 
آخرين اخبار استان
     
  
 شرح وظایف گروه بودجه و مالی

1.     پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات سهم استان از محل منابع و عوارض قانونی متمرکز در سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور.(12 در هزار حقوق گمركی)

2.     پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات سهم استان از محل منابع و عوارض قانونی متمرکز در سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور.(سوخت)

3.     پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات سهم استان از محل منابع و عوارض قانونی متمرکز در سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور. ( ساير)

4.     پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات از محل تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني.شوراي برنامه ريزي

5.     پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات از محل تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني.موضوع اعتبارات مربوط به امور فرهنگي

6.     پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات از محل تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني.موضوع ماده 10 (خشكسالي) بودجه كل كشور

7.     پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات از محل تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني.موضوع ماده 180 برنامه پنج ساله پنجم

8.     پیگیری تخصیص و  واریز اعتبارات و وجوه حاصل از اجرای ماده 23 قانون راهنمایی و رانندگی

9.     پیگیری تخصیص و  واريز اعتبارات از محل ماده 123 قانون برنامه به حساب شهرداريها از طريق سازمان امور مالياتي و اداره ارزش افزوده

10. پیگیری تخصیص و  واريز تخصيص ها به حساب شهرداريها از طريق ذيحسابي و انجام مكاتبات في مابين.

11. پیگیری تخصیص و  واریز اعتبارات موضوع  ماده 12 (ستاد بحران ) بودجه كل كشور

12. تهیه و تنظیم جداول توزیع اعتبار بر اساس شاخصهای قانونی با لحاظ سیاستها و راه بردهای مدیران استان و پیگیری فرایند توزیع تا مرحله واریز به حساب شهرداریها.

13. بررسي و اظهار نظر در خصوص بودجه شهرداريها

14. بررسي و اظهار نظر در خصوص متمم  و اصلاح بودجه  شهرداريها

15. بررسي و اظهار نظر در خصوص تفريغ بودجه شهرداريها

16. اطلاع رسانی لازم در خصوص میزان و موضوع اعتبار واریزی از طریق مکاتبه و سایر وسایل ارتباطی به شهرداریها.

17. كنترل بودجه مصوب شهرداريها در سامانه بودجه واقع در سايت سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور

18. جمع آوري اطلاعات مالي شهرداريها از طريق شبكه و سرور گروه و تهیه گزارشات مدیریتی 

19. تهیه و تنظیم گزارشها مورد نیاز مدیریتی

20. ثبت عمليات ريز واریزی به شهرداريها و تهيه گزارش مربوطه براي ارسال سازمان شهرداريها و شهرداريها كشور

21. تنظیم چارچوب برنامه جامع اعتبارات عمرانی برای بازه زمانی حداقل دو سال و اعلام مراتب جهت رعایت شهرداریها  و شوراهای اسلامی و دست اندرکاران محلی و شهرستانی و اطلاع رسانی به آنها و اخذ اطلاعات مورد نیاز.

22. بررسی و ممیزی اسناد و مدارک مثبته در مورد هزینها های اعتبارات تخصیصی از محل اعتبارات ردیف بودجه عمومی کشور و اعلام موارد مورد نیاز به واخواهی در موارد وجود ايراد و نقص.

23. تنظیم مجوز لازم برای معاملات موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه مالی شهرداریها . 

24. بررسي و اظهار نظر در خصوص واگذاري و فروش اموال منقول و غير منقول شهرداري

25. پيگيري وصول عوارض موضوع كمسيون هاي مواد 100 و 77 شهرداري از سازمانها و نهادها و ارگانهاي دولتي و عمومي

26. تدوین فرمهای استاندارد مورد نیاز شهرداریها  و برنامه‌ریزی سازوکار اجرایی آن.

27. پاسخگویی کارشناسی به مکاتبات و تماسهای تلفنی و مراجعه حضوری در خصوص مسائل بودجه و مالی و اعتبار برای کلیه مخاطبین و مراجعین تا سطح كارشناسان و مسوولين دواير و ... شهرداریها.

28. تنظیم قراردادهای آموزشی و پژوهشی وفق آیین نامه ها و قوانین و مقررات جاری و ساری کشور و مراتب را جهت تایید و تنفیذ مقامات مسوول ارایه و کنترل و نظارت مالی بر قراردادهای تنظیمی و تنظیم گزارشات مربوطه بصورت مکتوب.

29. برگزاری دوره آموزشی ویژه مسوولین مالی و مطلع نمودن آنان از آخرین دستورالعملها و بخشنامه‌ها و ارایه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات آنان.

30. تدوین بسته های آموزشی ویژه مالی و بودجه و اعتبار در هر سال حداقل یک سری و ارسال آن جهت استفاده دست اندرکاران مربوطه.

31. شناسایی نیازهای آموزشی مالی و معاملاتی مدیران و مسوولین شهرداری و مراتب را از طریق کارشناسی آموزشی جهت ارایه آموزش.

32. پيگيري در خصوص انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با سازمان همياري شهرداريهاي استان خراسان رضوي ، در خصوص موضوعات مرتبط با آموزش و ساير موضوعات جمعي شهرداريها

33. پرداخت و واریز وجه به حساب سازمان همياري شهرداريهاي خراسان رضوي جهت انجام امور عمومی و آموزش توسط شهرداریها

34. ساماندهی و مدیریت منابع انسانی حوزه مالی و بودجه و اعتبار شهرداریها  جهت کسب حداکثر بهره وری از منابع انسانی و اصلاح و جابجایی در صورت تشخیص جریان سوء مالی از مجاری قانونی

35. تدوین ساز و کار لازم برای تعهد و تضمین مدیران و دست اندرکاران شهري که وجوه و اموال عمومی و شهرداري در اختیار آنان قرار میگیرد و تعبیه فرایند اجرایی آن.

36. تشکیل پرونده و گردآوری مدارک پرسنلی مدیران مالی شهرداریها و حسابداران

37. برنامه ریزی و تدوین ساز و کار مناسب جهت اجرای ماده 44 آیین نامه مالی شهرداریها  موضوع رسیدگی و ممیزی و حسابرسی شهرداریها و برنامه ریزی برای حسابرسی داخلی شهرداریها.

38. تهیه و تنظیم گزارش در صورت اعلام مراتب تخلف و سوء جریان مالی شهردار ، کارکنان شهرداریها  و اعضای شوراهای اسلامی با هماهنگی مدیر کل و پیگیری تا استیفای حقوق عمومی.

39. کنترل لازم بر کلیه حسابهای شهرداریها  و جریانهای مالی مورد واقع در شهرداري و تنظیم و ابلاغ ساز و کارهای لازم برای انجام آن.

40. برنامه ریزی جهت برقراری انضباط مالی و کنترل درآمدهای عمومی سطح شهرداري و جلوگیری از اختفا و تهاتر مستقیم درآمدها و هزینه ها از طریق ایجاد سامانه خدمات شهرداری و اخذ کد رهگیری برای پروانه های ساختمانی و ممیزی و ...

41. برنامه ریزی جهت ساماندهی امور مالی شهرداري ها و سازمانهاي وابسته به شهرداریها.

42. برنامه ریزی جهت ساماندهی امور مالی شوراهای اسلامی شهر.

43. شرکت در جلسات کارشناسی و ارایه نقطه نظرات کارشناسی در دفتر مدیریت

44. برگزاری جلسات و کارگروهای کارشناسی جهت افزایش و ارتقای سطح درآمد شهرداریها و در صورت لزوم استفاده از ظرفیت کارشناسی خارج از سیستم.

45. برنامه ريزي و پیگیری تدوین و تنظیم دستورالعمل ، راهنما و تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداریها  و شوراهای اسلامی.

46. برنامه ريزي و پیگیری تدوین و ابلاغ دستورالعملهای لازم برای افزایش بهره‌وری و استفاده مناسب از ابزار و ماشین آلات شهرداریها .

47. ارايه پيشنهادات و موانع قانوني و بخشنامه اي و اخذ نظريه حقوقي از مبادي مربوطه

48. ایجاد سامانه اطلاع رسانی و پست الکترونیکی اختصاصی گروه جهت تسهیل در امر ارسال و دریافت اطلاعات مالی.

49. تدوین سازو کار تامین و پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر تحمیلی، هزینه های ضروری ، هزینه های متمرکز ، هزینه های ستادی و ... بابت خدمات به شهرداریها  و شوراها و قشر شهری و اخذ تایید مقامات مسوول.

50. برنامه ريزي و پیگیری یکپارچه سازی کدینگ مالی شهرداریها و سازمانهاي وابسته به شهرداري

51. برنامه ريزي و پیگیری تهیه نرم افزارهای مورد نیاز مالی و سایر تجهیزات

52. برنامه ريزي و پیگیری يكسان سازي حسابهاي شهرداريها

53. برنامه ريزي و پیگیری تنظیم تفاهم نامه با بانک های عامل شهرداريها  به نوعی که حدکثر خدمات را به جامعه شهری و شهرداریها ارایه نماید.

54. برنامه ريزي و پیگیری اخذ امتیازات و تسهیلات ناشی از رسوب وجوه شهرداریها  از بانکهای عامل و توزیع آن برابر شاخصهای قانونی و سیاستها و راهبردهای ابلاغی.

55. برنامه ريزي جهت انجام خدمات جامع بیمه مسولیت مدنی و خسارت شهرداری و پیگیری اجرای تعهدات شرکت بیمه

56. نظارت بر انعقاد قراردادهاي  مالي شهرداريها با اشخاص حقيقي يا حقوقي و پيمانكاران

57.  بررسي نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري به اشخاص حقوقي و حقيقي و انطباق آن با آئين­نامه معاملات شهرداري و ساير مقررات مربوط (بند 26 ماده 71 قانون شوراها)

58.  بازرسي مستمر از شهرداريها به منظور نظارت بر حسن اجراي مقررات مالي، استخدامي ، حقوقي و ... و ارائه راهكارها و خدمات مشاوره‌اي به شهرداريها و در صورت لزوم تذكر قانوني به آنها حسب مورد

59. محاسبه و تایيد فوق العاده عمران و پاداش شهرداران با رعايت آئين نامه حقوق و مزاياي شهرداران

60. نيازسنجي و توزيع ماشين آلات بين شهرداريهاي استان كه از محل وجوه متمركز قانون تجمع عوارض و ساير منابع خريداري مي­گردد . با رعايت سياستهاي تدوين شده -بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای شهر و پیشنهادات شهرداریها در مورد برنامه­های عمرانی از نظر مالی و اعتباری

61. صدور دستورالعملهای لازم به شهرداریها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرحهای عمرانی از نظر مالی واعتباری

62. بررسی نیازهای مالی شهرداریها و انجام امور مربوط به حسابرسی آنها

63. اظهار نظر در مورد واگذاري و فروش اموال منقول ، غيرمنقول و اراضي شهرداري با رعايت قانون و ابلاغ دستورالعملهاي مربوط

64. اولويت شهري شهرها بمنظور ايجاد تأسيسات حفاظتي (ساماندهي مسيلها) و تخصيص اعتبارات لازم از محل منابع مربوطه

65. بررسي گزارشات مالي ماهيانه و نظارت بر حسابرسي ساليانه شهرداريها و اعلام نتايج به مراجع ذيربط حسب مورد

66. بررسي بودجه ، اصلاح ، متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداريها ، موسسات وابسته و شوراهاي اسلامي شهرها و انطباق آن با آئين نامه مالي شهرداري (بند 12 ماده 71 قانون شهرداريها)

67. بررسي تصميمات متخذه در كميسيونهاي مناقصه شهرداريها و سازمانهاي وابسته و ترك تشريفات مناقصه و در صورت لزوم اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در زمينه رد و يا قبول آنها براساس مقررات مالي شهرداريها

   
   


   
کمينه
بخشنامه و دستورالعمل
 
 TitleCategoryModified DateSize 
دستور العمل نحوه انتشار اوراق مشارکت 1390/05/152.74 MBدانلود
فرم تحویل وتحول 1392/06/05143.50 KBدانلود
جدول امتیاز بندی سیستم جامع اداری مالی 1391/08/2943.00 KBدانلود
بخشنامه مهم شماره38151/42/38 1391/11/25217.00 KBدانلود
بخشنامه مهم شماره41097/42/38 1391/11/25219.50 KBدانلود
بودجه شورا 1391/12/061.20 MBدانلود
چک لیست کنترل و رعایت تنظیم بودجه 1391/12/0759.50 KBدانلود
دستورالعمل کاری تبصره 7 ماده 17 1391/12/0763.27 KBدانلود
وضعیت اعتبارات سال 91 1392/01/1724.00 KBدانلود
فرم مشخصات و وضعیت مسوولین مالی 1392/01/1931.00 KBدانلود
ابلاغ دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری ها 1392/02/02177.04 KBدانلود
گزارش حسابرسی 1392/02/0823.50 KBدانلود
موافقت نامه اعتبارات تملک دارایی 1392/02/21228.10 KBدانلود
اصل 44 1392/03/01401.84 KBدانلود
نامه پرداخت الکترونیک قبوض 1392/03/191.14 MBدانلود
فایل پرداخت قبوض 1392/03/21154.05 KBدانلود
شیوه نامه و فایل های مربوط به دریافت کد سه رقمی پرداخت الکترونیکی شهرداری ها 1392/04/31154.05 KBدانلود
بخشنامه بودجه شهرداری ها سال 1393 1392/08/292.37 MBدانلود