پژوهشهای روستایی
 پژوهش های روستایی

عنوان اولویت پژوهشی پیشنهادی

برنامه سطح بندی خدمات عمومی در نواحی روستایی استان از منظر مدیریت بحران

نقش تعاونی­های دهیاری­ها در کمک به ارتقاء شاخص­های توسعه پایدار روستایی

بررسی نقش و اثرات توسعه ICT در بهبود کیفیت زندگی روستاییان

ارائه راهکارهای مبتنی بر بکارگیری کشاورزی نوین و پایدار در نواحی روستایی با رویکرد حفظ منایع پایدار

بررسی سیاست های دولت در مقوله توسعه اقتصادی و اشتغال نواحی روستایی

بررسی انواع الگوهای مشارکتی و نقش آنها در توسعه پایدار روستایی

بررسی قابلیت های ایجاد خوشه ها در توسعه پایدار روستایی

بررسی و ارائه راهکارهایی به منظور توسعه کسب و کارهای گردشگری در روستاهایی با قابلیت گردشگری

بررسی توانمندی های اقتصادی- اجتماعی و محیطی نواحی روستایی استان در راستای تهیه سند توسعه پایدار روستایی

ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع درآمدی دهیاری­ها در نواحی روستایی

ارائه راهکارهای مبتنی بر مقاوم سازی مساکن روستایی با تاکید بر استفاده از مصالح بومی موجود در مناطق روستایی

ارائه الگوهای مناسب معماری روستایی بر اساس معماری ایرانی- اسلامی

سامانه های حمل و نقل روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستایی

ارائه راهکارهای بهره برداری از اماکن عمومی در مناطق روستایی

نمادسازی در مناطق روستایی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و نقش آن بهبود کیفیت زندگی روستاییان

(  روز ملی روستا، سرود ملی روستا ،محصول ویژه روستا (ر س م __ رسم روستا....................................)

بررسی و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش آگاهی­های زیست محیطی روستاییان در راستای دستیابی به توسعه پایدار روستایی

بررسی شاخص­های زندگی سالم و طب سنتی در روستا و توسعه آن به جوامع شهری

نقش زنان در توسعه پایدار روستایی

نقش صنایع کوچک در توسعه پایدار روستایی

توسعه مشاغل نوین و جوار مزرعه منطبق بر نیاز بازارهای داخلی و خارجی

ارائه راهکارهایی مبتنی بر بهره­گیری از پسماند روستایی بعنوان یکی از منابع درآمدی دهیاری­ها و حفظ محیط زیست روستا

ایجاد و توسعه بازارهای محلی در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال در روستا

بررسی نقش بیمه در کاهش مهاجرت افراد ساکن در روستا