.:: به زیر پورتال دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداري خراسان رضوي خوش آمدید::.
 
 
     
ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه هاي جدو
بخشنامه
منابع انساني و تحول اداري
1389/10/27 200/55588
معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمه 1389/11/16
  دریافت فایل پیوست