.:: اداره كل مديريت بحران خراسان رضوی ::. > منوي اصلي > خدمات > آخرين وضعيت زلزله هاي استان
 حادثه  زمان حادثه
خسارات جاني
خسارات مالي
مشخصات حادثه
 زلزله - نیشابور
 1390/10/29   16:05
 0  ---  5.5 ریشتر در عمق 8 کیلومتری و فاصله 10 کیلومتری نیشابور بیشتر...
زلزله - جغتاي
 1390/05/04   08:34
 --- ---
 4.5 ريشتر در عمق 10 كيلومتري و فاصله 13 كيلومتري جغتاي بيشتر...
زلزله - بردسكن
 1390/04/12   22:29
 ---  ---  4 ريشتر در عمق 12 كيلومتري و فاصله 68 كيلومتري بردسكن بيشتر...
زلزله - كدكن
 1390/03/04   01:00
 ---  --- 4.5 ريشتر در عمق 13 كيلومتري و فاصله 12 كيلومتري كد كن بيشتر...
زلزله - بردسكن  1389/11/21   03:04
 ---  ---  3.5 ريشتر و در عمق 7 كيلومتري
زلزله - حسن آباد لائين نو كلات  1389/08/15   02:30
 ---  ---  4.2 ريشتر در عمق 5 كيلومتري و فاصله 15 كيلومتري حسن آباد بيشتر...
زلزله - كلات
 1389/06/30   12:52
 ---  ---  3.8 ريشتر در عمق 19 كيلومتري و فاصله 36 كيلومتري كلات بيشتر...
زلزله - نقاب  1389/06/10   23:58
 ---  ---  4.1 ريشتر در عمق 21 كيلومتري وفاصله 22 كيلومتري نقاب بيشتر...
زلزله تربت حيدريه  1389/05/08   18:20
 ---  ---  5.7 ريشتر در عمق 7 كيلومتري و فاصله 7 كيلومتري تربت حيدريه بيشتر...
زلزله - كاشمر
 1389/01/23   16:26
---
 ---  4.3 ريشتر در عمق 5 كيلومتري و فاصله 21 كيلومتري كاشمر بيشتر...
زلزله - ششتمد
 1388/11/30   14:55
---
---
 4.4 ريشتر در عمق 6 كيلومتري و فاصله 28 كيلومتري ششتمد بيشتر...
زمین لرزه های استانسیل های استان

 حادثه

 زمان حادثه

خسارات جاني

خسارات مالي

مشخصات حادثه

 زلزله - نیشابور

 1390/10/29   16:05

 0

 ---

 5.5 ریشتر در عمق 8 کیلومتری و فاصله 10 کیلومتری نیشابور بیشتر...

زلزله - جغتاي

 1390/05/04   08:34

 ---

---

 4.5 ريشتر در عمق 10 كيلومتري و فاصله 13 كيلومتري جغتاي بيشتر...

زلزله - بردسكن

 1390/04/12   22:29

 ---

 ---

 4 ريشتر در عمق 12 كيلومتري و فاصله 68 كيلومتري بردسكن بيشتر...

زلزله - كدكن

 1390/03/04   01:00

 ---

 ---

4.5 ريشتر در عمق 13 كيلومتري و فاصله 12 كيلومتري كد كن بيشتر...

زلزله - بردسكن

 1389/11/21   03:04

 ---

 ---

 3.5 ريشتر و در عمق 7 كيلومتري

زلزله - حسن آباد لائين نو كلات

 1389/08/15   02:30

 ---

 ---

 4.2 ريشتر در عمق 5 كيلومتري و فاصله 15 كيلومتري حسن آباد بيشتر...

زلزله - كلات

 1389/06/30   12:52

 ---

 ---

 3.8 ريشتر در عمق 19 كيلومتري و فاصله 36 كيلومتري كلات بيشتر...

زلزله - نقاب

 1389/06/10   23:58

 ---

 ---

 4.1 ريشتر در عمق 21 كيلومتري وفاصله 22 كيلومتري نقاب بيشتر...

زلزله تربت حيدريه

 1389/05/08   18:20

 ---

 ---

 5.7 ريشتر در عمق 7 كيلومتري و فاصله 7 كيلومتري تربت حيدريه بيشتر...

زلزله - كاشمر

 1389/01/23   16:26

---

 ---

 4.3 ريشتر در عمق 5 كيلومتري و فاصله 21 كيلومتري كاشمر بيشتر...

زلزله - ششتمد

 1388/11/30   14:55

---

---

 4.4 ريشتر در عمق 6 كيلومتري و فاصله 28 كيلومتري ششتمد بيشتر...