عكسهاي مانور سراسري زلزله و ايمني هشتم آذر 1389
عكسهاي مانور سراسري زلزله و ايمني هشتم آذر 1389
 
شهرداري مشهد-پايانه مسافربري
 
شهرداري مشهد-پايانه مسافربري
شهرداري مشهد-پايانه مسافربري

شهرداري مشهد-پايانه مسافربري
شهرداري مشهد-پايانه مسافربري
 
شهرداري مشهد-پايانه مسافربري
شهرداري مشهد-پايانه مسافربري

شهرداري مشهد-پايانه مسافربري
مانور سراسري زلزله -مدارس
 
مانور سراسري زلزله-مدارس
شهرداري مشهد-پايانه مسافربري

شهرداري مشهد-پايانه مسافربري
مانور سراسري زلزله -ادارات
 
شهرداري مشهد-پايانه مسافربري
شهرداري مشهد-پايانه مسافربري

شهرداري مشهد-پايانه مسافربري