استخدام
کمينه
 
 

آگهي استخدام پيماني

 

استانداري خراسان رضوي جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود طبق مفاد قانون استخدام كشوري از محل مجوز شماره  114807/624 مورخ 20/9/1386 دفتر عمومي و قضائي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي  تعداد 33 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون و گزينش به استخدام پيماني براي خدمت در استان خراسان رضوي به شرح ذيل استخدام مي نمايد:

 

رديف

عنوان رشته شغلي و طبقه شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد

جمعيت

شرايط احراز

گروه شغلي

مرد

زن

       1    

كارشناس امور كشوري و مدني طبقه  3-2-1

شهرستانهاي ، ، تايباد ، رشتخوار،  فريمان ، قوچان ، بردسكن ، نيشابور ، تربت جام ،گناباد ، خواف ،سبزوار ، بجستان (هر كدام يك نفر)

وجغتاي ، جوين، فيروزه(هركدام دو نفر)

17

*

*

دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق ليسانس يا دكتري در يكي از رشته هاي تحصيلي پژوهشگري علوم اجتماعي ، برنامه ريزي علوم اجتماعي ، جغرافيا ( كليه گرايشها ) علوم سياسي ، روابط سياسي ، حقوق ، ديپلماسي و سازمانهاي بين الملل ، حقوق بين الملل ، مديريت دولتي

10-9-8

       2    

مهندس راه و ساختمان

طبقه  3-2-1

شهرستانهاي ،   قوچان ،  درگز ،  كاشمر ،  جغتاي ، زاوه ، بجستان ، فيروزه ، سرخس ، خواف هر كدام يك نفر

9

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق ليسانس يا دكتري در يكي از رشته هاي تحصيلي ، مهندسي عمران (كليه گرايشها ) مديريت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان (كليه گرايش ها)‌ معماري ، نقشه برداري ، طراحي محيط

10-9-8

       3    

تحليل گر سيستم  طبقه  3-2-1

شهرستانهاي : خليل آباد، تايباد ، تربت حيدريه هر كدام يك نفر

3

*

*

دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري ، فوق ليسانس ، ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي ، مهندسي كامپيوتر (نرم افزار و سخت افزار)‌ انفورماتيك ، مهندسي سيستم ، كاربرد كامپيوتر و آناليز سيستم ، علوم كامپيوتري ، رياضي

10-9-8

       4    

كارشناس روابط عمومي

  طبقه  3-2-1

شهرستانهاي سرخس ، خواف ، فريمان ، كلات هر كدام يك نفر

4

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس ، فوق ليسانس يا دكتري در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت  امور فرهنگي، برنامه ريزي امور فرهنگي، فرهنگ و ارتباطات زبان و ادبيات فارسي ، علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي ) علوم اجتماعي (ارتباطات علوم اجتماعي ) مديريت دولتي

10-9-8

 

 

 

 

 

شرايط عمومي استخدام:

ü       تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي.

ü       تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.

ü       داشتن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران).

ü       داشتن حد اقل معدل 12 براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و حداقل معدل 14 براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس.

ü       تعهد محضري پنج سال خدمت در شهرستان مورد تقاضا در صورت قبولي .

 

مدارك موردنياز:

1-رسيد بانكي مبني بر پرداخت  32670  ريال به حساب جاري 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در آزمون هاي تخصصي ، مصاحبه و آزمون علمي داوطلبان استخدام (ايثارگران از 50% مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از پرداخت هزينه فوق معاف مي باشند.)

2-      شماره فيش واريزي

3-      فايل تصويري عكس تمام رخ با حجم حداكثر 30 كيلو بايت با پسوند جي پي جي  jpg))

 

نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام:

ثبت نام فقط از طريق اينترنت و به نشاني سايت www.khorasan.ir   انجام مي پذيرد.

آخرين مهلت ثبت نام پايان ساعات اداري روز 25/4/87

زمان توزيع كارت:

كارت ورود به جلسه آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي ، در روز هاي يكشنبه و دوشنبه  مورخ   6  و  7/05/1387 در محل استانداري خراسان رضوي توزيع خواهد شد زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت به اطلاع خواهد رسبد.

 

مواد آزمون عبارتند از:

الف) آزمون توانمندي هاي عمومي شامل زبان و ادبيات فارسي و آيين نگارش ، زبان انگليسي ، رياضي و آمار مقدماتي ، دانش عمومي كامپيوتر، معارف اسلامي و اطلاعات سياسي اجتماعي، هوش و استعداد ويژه مي باشد.

ب) آزمون تخصصي شامل سوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلبان خواهد بود. 

 

 

 

تذكـــرات:

1-   ايثارگران شامل جانبازان ، آزادگان ورزمندگاني كه 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشته و نيز خانواده معظم شهداء مفقودين ، آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلي غير قادر به كار  در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت مقرر قانوني برخوردار مي باشند.

1/1 – از كل سهميه استخدامي (48نفر)حداقل 30 درصد آن براي استخدام ايثارگران اختصاص دارد كه با توجه به تصويبنامه شماره 145264/ ت / 35687 هو مورخ 7/11/85 ، 25% سهميه فوق به فرزندان شاهد اختصاص مي يابد و    انتخاب ايثارگران درحد سهميه استخدامي تعيين شده به ترتيب نمره قبولي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند ، انجام خواهد شد.

         2/1  - استخدام مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران در صورت كسب حد نصاب نمره لازم از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.

         3/1 – خانواده معظم آزادگان صرفا تا يك سال پس از آزادي آزاده از اولويت قانوني برخوردار مي باشند.

         4/1 – در گواهي خانواده جانبازان مي بايست جمله (( عضو خانواده جانباز از كار افتاده كلي  غير قادر به كار )) قيد گردد. در غير اين صورت اين افراد نمي توانند از مزاياي بند يك تذكرات بهره مند گردند.

         5/1 – جانبازان و خانواده معظم شهداء در صورت داشتن كارت شناسائي از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي لازم از بنياد مذكور نمي باشد.  

2-   بسيجياني كه حداقل 4 سال سابقه خدمت عضويت بسيج فعال و مستمر در گردانهاي عاشورا و الزهراء را داشته باشند به شرط دارا بودن شرايط مساوي با ساير داوطلبان غيرايثارگر در اولويت خواهند بود.

3-   داوطلبان بومي در صورت كسب حد نصاب نمره لازم و داشتن شرايط مندرج در آگهي تا سقف 50% از مجوزهاي استخدامي مربوطه از اولويت لازم برخودار مي باشند. در اين صورت رقابت در بين افراد بومي همان مناطق انجام خواهد شد. بديهي است در صورتي كه براي استخدام 50% بقيه سهميه ، ساير افراد بومي رتبه لازم را در بين كليه افراد كسب كرده باشند امتياز فوق مانع از جذب آنها به ميزان بيشتر از 50% سهميه استخدامي نخواهد شد.

ضمناً منظور از داوطلبان بومي ، به افرادي اطلاق مي شود  كه حداقل داراي يكي از ويژه گي هاي زير باشند:

الف)  كليه سنوات تحصيلي دو مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را در محل جغرافيائي مورد تقاضا براي استخدام  گذرانده باشند.

ب)  محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.

داوطلبان موضوع اين بند بايستي مدارك لازم را به همراه ساير مدارك مورد نياز ارسال دارند. 

4-      داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه به موجب آراء مراجع قضايي و ذيصلاح از خدمت دولتي منع شده باشند.

5-   به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدرك تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين به مدارك( معادل) ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6-      داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاههاي دولتي باشند.

7-   در هر مرحله از مراحل مربوط به امتحان ،  مسابقه و جذب  چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد و يا مشخص گردد داوطلب فاقد شرايط مندرج در آگهي بوده است ، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد.

8-   داوطلبان در هنگام ثبت نام نبايد كمتر از 20 سال داشته و حد اكثر سن براي مقطع ليسانس 28 سال و فوق ليسانس به بالا 32 سال مي باشد.  ضمنا مدت انجام وظيفه به حد اكثر سن اضافه مي گردد.

         تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

        الف) داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ( از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367 ) به صورت داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين  مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل .

       ب) افراد خانواده معظم( شهداء، آزادگان، مفقود ين  و جانبازان از كارافتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند ( شامل: همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان 5 سال .

       ج) آزادگان از شرط حداكثر سن فوق الذكر معاف مي باشند.

     
  
کمينه
ثبت نام استخدام
 
  
     
 ویرایش اطلاعات فردی